SDH NOVOSEDLY

Úvodní stránka

22.jpg
DSCF4434.jpg

Vítejte na stránkách SDH NOVOSEDLY. Dozvíte se zde vše o našem sboru i o našich aktivitách, a proto doufáme, že se vám zde bude líbit. Kdyby jste měli nějaké připomínky, či dotazy, tak nám je napište na e-mail nebo do diskuze.

Děkujeme za návštěvu SDH NOVOSEDLY

2.bmp.png

Okénkem do trocha historie našeho hasičstva

 

Počátky našeho hasičstva jsou známy již ve středověku, když olomoucký biskup Marek v roce 1554 v městském řádu stanovil, že určení starší každé čtvrté neděle dům od domu pořádku šli a hledali, kterak lidé ohně opatrují v pivovařích, komínech a jinde.

V letech 1751 - 1755 byly zaváděny na příkaz Marie Terezie Řády k hašení ohně pro města zemská, městečka, dědiny, markrabství moravského, vydané dne 21. 8. 1751.

Pro Čechy - venkov to bylo až 22. 9. 1755.

V úvodu se císařovna pozastavuje nad velkým vzrůstem požárů za jejího panování.

Počátky dobrovolných hasičských sborů jsou známy až po roce 1848.

První český dobrovolný hasičský sbor vznikl ve Velvarech v roce 1864.

V roce 1876 byl vydán pro Čechy zákon č. 45/1876 zem. zák., který obsahoval ,,Řád policie požárové a řád hasicí". Podle něho měly být v osadách menších tj. do 50 popisných čísel, alespoň malé přenosné stříkačky na kolečkách. V každém větším domě jeden žebřík, šest vodních košů a jedna lucerna.

 

Požárů nebylo tehdy málo a byly vždy velmi ničivé s ohledem na hustou zástavbu dřevěných chalup s doškovými střechami. Při vzniku požáru měl každý co dělat, aby zachránil svoji vlastní chalupu. Snad také proto nabývala požární ochrana rychle na významu a byly zakládány různé dobrovolné hasičské sbory a spolky. K tomu musel být vždy nějaký podnět a osoba se zápalem pro věc. A takovým člověkem byl Matěj Mayer s bratrem Stanislavem, kteří stojí u zrodu první hasičské župy na českém jihozápadě v Království Českém, horažďovičtí to rodáci. Založení župy nebylo jednoduché a bylo provázeno velkými spory s německou většinou. Mayer proto vypisuje memorandum na ustanovení Ústřední zemské hasičské jednoty, což se podařilo až po bouřlivých debatách dne 2. 2. 1891 a Matěj Mayer vydává jednací řády, kroje a výzbroj. Jeho činnost trvala asi 17let a dosáhl obrovského rozkvětu hasičství v celém Království Českém.

V souvislosti s hasičstvím nelze nevzpomenout na požár století a sice požár Národního divadla v Praze. Proudnice z níž tryskala voda na hořící budovu Národního divadla v roce 1881 je uložena ve stálé výstavě požární techniky muzea v Přibyslavi.

100 let Sboru dobrovolných hasičů v Novosedlech

Založení Sboru dobrovolných hasičů se datuje dnem 9. října 1905 s členskou základnou 15 členů v čele se starostou panem Tomášem Jelenem. Zakládající členové: Tomáš Jelen, Jindřich Machník, Josef Houf, Adolf Kubička, František Michálek, Václav Beneš, Čeněk Kříž, Václav Němeček, František Dub, Josef Soukup, Václav Janeček, Tomáš Požárek, Josef Požárek, Jaroslav Požárek, Jakub Jelen.

3.bmp.png

Skutečnost, aby sbor mohl plnit své poslání při zdolávání požárů, kterých v té době nebylo málo, vedla k shromažďování peněžitých darů na koupi nové stříkačky. Činnost sboru založena na dobrovolnosti svých členů, byla odkázána i na dobrovolnou pomoc dárců. Patřilo mezi ně i Veličenstvo císař František Josef 1., který daroval 80korun, kníže Schwanzerberg 20korun, Okresní výbor dobrovolných hasičů 40korun a přispěli i velkostatkáři Veselý Štěchovice,, rytíř Doubek z Oseka, Tascheková z Kladrub a řada podniků i občanů.

Podařilo se shromáždit potřebnou částku, která spolu s půjčkou od Reifeisenbanky ve výši 80korun činila 2400korun, což postačilo k nákupu stříkačky, která byla koupena koncem roku 1905.

K prvnímu zásahu novosedelských hasičů došlo v listopadu 1907, kdy hasili požár v Kladrubech. I další léta byla poznamenána mnohými požáry a úspěšné zásahy novosedelských hasičů jen potvrzovaly oprávněnost potřeby vlastní stříkačky. Mimo vlastní činnost pořádali hasičské bály, věnečky apod. a z těchto výtěžků byl dluh u Reifeisenbanky v roce 1908 uhrazen.

Ze zápisu do roku 1934 je zřejmá poctivá příprava činných členů, jak při cvičeních tak ke skutečným zásahům proti ohni při ochraně majetku sousedů v obci i mimo obec. Dobrovolné hasičské sbory byly v tě době jedinou institucí schopnou čelit požárům hořících doškových a šindelových střech. Tehdy nešlo ani o to uhasit hořící chalupu či hospodářské budovy, ale spíše zabránit rozšíření požáru do nejbližšího okolí. Zasahovat v tě době nebylo jednoduché. Požár ohlašoval trubač, v té době důležitá funkce. Přivolaný obsluha vytáhla stříkačku ze zbrojnice, do níž byl zapřažen pár vybraných koní, kteří se neplašili, nasedlo se na stříkačku a za neustálého troubení ,,HOŘÍ" se jelo k ohni.

 

 

Nedostatek vody byl mnohdy vážnou překážkou účinného a rychlého zásahu. Vodovod neexistoval a jediným zdrojem byl rybník či potok. Znamenalo to rychle najít nejbližší zdroj, zapustit savice s košem, táhnout mnohdy desítky metrů hadic a pak už jen 8 párů rukou pumpovalo a pumpovalo až konečně přišla voda. Důležitou součástí výzbroje byl opasek s karabinou a sekyrkou. Rovněž tak i hasičská helma jejíž barva a kohoutek označovala funkci a odbornost. Příkladně:

- stříbrná helma se zlatým kohoutkem - velitel

- stříbrná helma se stříbrným kohoutkem - podvelitel

- černá helma s červeným kohoutkem - trubač

- černá helma se zeleným kohoutkem - zbrojmistr

- černá helma s černým kohoutkem - obsluha

V druhé polovině třicátých let nastala doba útlumu a to od roku 1935 - 1959. Sbor sice formálně existoval, ale o jeho případné činnosti nenajdeme zmínku. V obecní kronice však najdeme zápis, že sbor nevyvíjí žádnou činnost, avšak na druhé straně také pravdu, že tehdejší Místní národní výbor nepovažoval za nutnou potřebu nákupu nové stříkačky, což bylo pravděpodobně příčinou umrtvení akceschopnosti sboru.

Až výroční schůze 12.prosince 1959 zvolila nový výbor Místní jednoty svazu požární ochrany a předsedou  se stal Josef Hlava. V období následujících let docházelo ke změnám ve složení výboru a novým předsedou se stal Jaroslav Šíma, velitelem Jaroslav Černý a posléze velitelskou funkci převzal Karel Michálek. Hlavní starostí tehdejšího výboru byla obnova akceschopnosti sboru. Jednalo se v prvé řadě o výstavbu požární zbrojnice a zakoupení stříkačky PS-8, podmínky to k účinnějším zásahům k ochraně majetku občanů a objektu JZD, umístěných v Koclově a ve Sloučeni, kde není vodovod. Toho si bylo vědomo i tehdejší vedení JZD a v areálu družstva uvolnilo prostor pro uložení požární výzbroje a výstroje. Finanční částkou přispěl MNV a v září 1962 byla prozatímní zbrojnice hotova. V té době byla převzata stříkačka PS- 16 a doplněna ostatní výzbroj a výstroj sboru.

Toto provizorní řešení zbrojnice trvalo až do roku 1971, kdy byla spolu s adaptací domku čp. 5 zřízena nová požární zbrojnice. Náklady činily 20.449,50Kčs. V té době došlo k výměně stříkačky PS-16 pro její nefunkčnost za stříkačku PS-12. Neustálé zvyšování požadavků na akceschopnost jednoty si vyžádalo potřebu nové, výkonnější stříkačky PPS-12, kterou místní jednotě přidělil Okresní výbor ČSPO. Celé toto období poznamenáno úsilím o zkvalitnění práce jednoty a posílením členské základny a získání mladých požárníků. Cílevědomá činnost přinesla výsledky.

Posuďte sami:

V roce 1959 - 18 členů, téměř tolik, co při založení před 55lety.

V roce 1974 - 57členů.

V roce 1989- 58 členů a z toho jedna žena, sedm dorostenců, šestnáct žáků.

Členové požární ochrany se nezabývali jen činností jim vlastní, ale přispívali významným podílem v oblasti zvelebování obce. Příkladně vydatně pomáhali při stavbě Mateřské školy, domu kultury, odpadové rampy apod. Vynikajícího výsledku dosáhli v dobrovolném dárcovství krve, kde František Klecan, Jaroslav Dub a Jan Křižan byli vyznamenáni v roce 1982 ,,Jánského plaketou" za 10 bezplatných odběrů.

Rovněž tak soutěžní jednotky díky dlouholetého úsilí velitele Jaroslava Černého dosahovali umístění na předních místech soutěží. Můžeme klidně říci že 80.výročí založení jednoty bylo oslavou úspěšné práce uplynulého období. V předvečer oslavy, která se konala 1.6.1985, byla svolána slavnostní členská schůze, kde byla zhodnocena činnost nejen jednoty jako celku,ale i jednotlivých členů. Celkem bylo vyhodnoceno 21členů z toho 12 za dlouholetou činnost.

Čestné uznání OV ČSPO obdrželi: Václav Kříž, František Korbel, Václav Sádlík, Karel Michálek.

Čestné uznání Českého svazu požární ochrany: Jaroslav Černý, Václav Požárek st., Václav Kutička, František Sichinger, František Korbel st.

Druhý den pak byla v rámci oslav organizována soutěž požárních družstev - Volenic, Kladrub, Kalenic, Krejnic, Střelských Hoštic, a dvě družstva Novosedel. Zvítězilo družstvo Volenic.

Požárníci přispívali významným podílem i na kulturně-společenský život v obci a stali se neodmyslitelnou součástí v této oblasti. Členové jednoty byli hybnou silou dodržování tradice masopustních maškar, když v roce 1973 se jim dostalo mimořádného ocenění, Národní muzeum v Praze požádalo o zapůjčení 10kusů nosných masek, které byly vystaveny v Paláci Kinských po dobu 2měsíců a poté putovala výstava celý rok po městech Čech a Moravy. Stalo se, že pro mimořádný úspěch nebyly do roka vráceny a pro masopust 1974 musely být zhotoveny náhradní. Fotozáběry z novosedelského masopustu se objevily nejen v kalendářích, ale i v tuzemských i zahraničních časopisech. Příkladně v Paříži a v Moskvě. Je potěšitelné, že tato masopustní tradice je dodržována dodnes, škoda však, že ne vždy jsou respektována pravidla tradic. I dobře organizované hasičské bály jsou neodmyslitelnou součástí společenského života v obci.

6.bmp.png

Po roce 1989…

 

Rok 1989 a s ním listopadové události se promítají do politických a společenských změn ve všech oblastech veřejného života. Většina složek tzv. Národní fronty zaniká - Svazarm, ČSM, Svaz žen apod. avšak hasiči přetrvávají a svolávají na 16.prosince 1989 Výroční členskou schůzi, kterou zahajuje velitel Karel Michálek oslovením ,, Páni hasiči", oslovením, které více jak čtyřicet let bylo tabu. Ve zprávě je kladně hodnocena všestranná činnost jednoty jak v oblasti odborné tak společenské. Při té příležitosti přichází na pořad ohodnocení práce zasloužilých členů:

Odznak za obětavou a příkladnou práci : Karel Michálek-velitel.

Čestné uznání KVSPO:  Josef Viktora-preventista, Václav Kříž-předseda

Čestné uznání OVSPO: František Korbel st., Václav Tomšovic st.

Čestné uznání: Pavel Opava, Václav Skřivan, Václav Kutička, Václav Tomšovic

V roce 1990 prověřuje akceschopnost sboru požár stohu slámy na poli u Sloučeně, ve snaze zabránit jeho rozšíření do blízkého katovického lesa, úspěšný zásah po dvou hodinách skončil.

Na pořad dne přichází i první svobodné volby v roce 1990 a do jedenáctičlenného zastupitelstva je navrženo Občanským fórem 10 členů hasičského sboru : Hradecký Bohumil st., František Chval, František Klecan, Pavel Opava, Stanislav Razák, Václav Tomšovic ml., František Korbel st., Požárek st., Václav Pašova ml., Miloslav Kalbáč.

Navržení členové do obecního zastupitelstva byli zvoleni včetně se Stanislavem Talianem st., který se stal starostou obce.

V letech 1990-95 je cílevědomá činnost hasičů patrná i na kulturně- společenském životě obce. Jsou si vědomi odpovědnosti, kterou přebírají jako jediná společenská organizace v obci. Organizováním soutěží, nácviků, školení ale i účasti na veřejném životě se cílevědomě připravují na jubilejní oslavy devadesáti let založení sboru, spolu se stodesetiletým postavením školy. Toto výročí připadá na rok 1995. datum oslav je ustanoven na 24. červen 1995 s bohatým kulturním programem.

V předvečer oslav byla svolána Valná hromada a mimo vlastní hodnocení práce byl zvolen i nový výbor ve složení :

Václav Kříž - starosta

František Korbel - místostarosta

Karel Michálek - velitel

Josef Viktora - preventista

Stanislav Talian ml. - strojník

František Chval - hospodář

Boh. Hradecký st. - mater. referent

Václav Tomšovic - kultur. referent

Miloslav Kalbáč - jednatel

František Klecan - člen výboru

Václav Kutička - člen výboru

Důstojný a bohatý program oslav završil devadesátiletou, úspěšnou činnost sboru a oslavil 110let postavení školy. Děti se podívaly na Vodnickou pohádku loutkového souboru Radost. Do školy lákaly výstavy 110 let školy. 90 let hasičů a výrobky FEZKO. Nezapomnělo se ani na dopolední mši svatou, po níž následovalo přátelské setkání s přáteli obce.

Odpolední program patřil hasičům s jejich ukázkami požárnického sportu, záchranného systému, požárnického útoku atd. na závěr pak veselice, která vlastně začínala již budíčkem a pokračovala po celý dne až po políbení basy pod taktovkou kapelníka Roma, který řídil populární pivovarnickou ,, NEKTARKU"

V dalším období zaznamenáváme významný prvek účasti členů sboru nejen v oblasti jim vlastní,ale i v oblasti kultury. Kde jsou iniciátory a aktivními činiteli při znovuvzkříšení ochotnického divadla. Více jak po třicetileté přestávce ožívají prkna jeviště v pohádkách Popelka a Dvanáct měsíčků uváděných žáky naší školy, ale i jeviště v okolních obcích, kde jsou přijímány s nadšeným ohlasem. Bezprostředně na to dospělí Ochotnického divadla uvádí hru L. Stroupežnického Naši Furianti a poté Paličovu dceru od J. K. Tyla, v deseti představeních s velkým úspěchem u domácího obecenstva, ale i u obecenstva Katovic, Strakonic, Malenic, Čestic a Kovářova. Hlavní zásluhu nutno přiznat členům Sboru dobrovolných hasičů, na které je spolehnutí jak při požáru tak na jevišti, jak říká jejich ,,rejža" Stanislav Talian.

10.bmp.png
11.bmp.png
4.bmp.png

Zvýšené úsilí ve všech oblastech práce sboru pravděpodobně přeznamenává blížící se stoleté výročí jeho založení. Naše veřejnost ve své většině vítá iniciativu a spoluodpovědnost Sboru i v oblastech své činnosti neobvyklých, které jsou vyšším stupněm obsahu práce dosavadní tradice. Bylo by si jen přáti, aby Svatý Florian byl i v dalším století našim hasičům nápomocen a spolehlivým patronem.

7.bmp.png
5.bmp.png

Rok  2005 - Oslavy 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Novosedlech jsou současně i oslavou práce a zásluh jednotlivých jeho členů:

 

Medaile za věrnost :

 

50 let - Korbel František st., Vébr Jiří st.

 

40 let - Chval František, Klecan František, Kutil Josef, Michálek Karel, Pašova Václav st., Požárek Jaroslav 27, Sádlík Václav, Samec Václav, Viktora Josef st.

 

30 let - Dub Jaroslav, Hradecký Bohumil st., Křižan Jan, Požárek Václav st., Zábranský Miroslav, Černý Josef st., Duběda Bohumil, Kříž Václav, Novák Ladislav, Požárek Jaroslav 80

 

20 let - Herbolt Miroslav, Opava Pavel, Pichler Josef, Skřivan Václav, Tomšovic Václav, Viktora Josef ml., Černý Oldřich st., Janus Jiří, Korbel František ml., Talian Stanislav ml., Kutička Václav, Machník Jiří, Pašava Václav ml., Pavlíček Karel, Razák Jaroslav st.

 

10 let - Hradecký Bohumil ml., Požárek Václav ml., Kříž Zdeněk

 

Medaile za zásluhy:

Kříž Václav

 

Medaile za příkladnou práci:

Talian Stanislav ml., Viktora Josef ml., Tomšovic Václav, Korbel František ml., Požárek Václav ml.

 

Čestné uznání OSDH:

Razák Jaroslav st., Janus Jiří, Opava Pavel, Požárek Jaroslav 27, Kutička Václav

 

Čestné uznání SDH Novosedly:

Černý Josef st., Černý Oldřich ml., Černý Jan, Taubr Pavel, Bukovinský, Horváth Imrich, Kutička Pavel, Kutička Petr

1.bmp.png
8.bmp.png
9.bmp.png
SDH NOVOSEDLY
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one